DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do niżej wymienionych strony internetowych:
https://www.straz-lubliniec.pl/

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest z częściowo zgodna ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń
wymienionych poniżej.

niezgodności z przepisami krajowymi:
1. brak metryk do linków wewnętrznych
2. brak metryk do linków zewnętrznych
3. brak metryk dokumentów do pobrania
4. część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo i poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących
5. pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej
6. źle wyjustowane niektóre elementu tekstu
7. brak tekstu alternatywnego i tekstu atrybutu dla obrazów
8. złe metryki przy tworzeniu list na stronie
9. obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.
10. brak informacji o dostępie do tłumacza migowego

wyłączenia:
1. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
2. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
3. mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wewnętrznej.

 

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada ułatwienia: podwyższony kontrast (czarne tło i żółte lub białe litery, żółte tło i czarne litery), możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, możliwość przełączenia układu strony na stały lub szeroki, formularz szukanej frazy.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Krzysztof Siek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie do Sekretariatu Komendy Powiatowej PSP
w Lublińcu, telefon: 34 351 07 30

 

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem
zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich
elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową
lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla
niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

Otoczenie i wejście do budynku:

Na teren Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu możliwy jest dojazd ulicą PCK. Teren komendy stanowi
budynek Stanowiska Kierowania Komendnata Powiatowego PSP w Lublińcu przy, którym zlokalizowany
jest parking wewnętrzny dostępny dla pracowników oraz zewnętrzny dostępny dla interesantów.
Budynek główny Komendy PSP znajduję sie w centralnej czesci terenu.

Toalety:

Brak udogodnień. Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących:

Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem:

Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych:

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi:

Brak udogodnień.