18 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski spotkał się ze strażakami, którzy byli zaangażowani w zabezpieczanie 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości komendantowi głównemu PSP złożył st. bryg. Bogdan Jędrocha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Komendant główny PSP w swoim wystąpieniu podkreślił, że Państwowa Straż Pożarna po raz kolejny udowodniła, że jest służbą profesjonalną oraz sprawną w działaniu. Zarówno na etapie planowania zabezpieczenia szczytu, jak i podczas jego trwania o czym przekonał się osobiście w trakcie dwóch swoich wizytacji. Z satysfakcją podkreślił, iż to nie tylko jego ocena, gdyż bardzo wysoką notę wystawili naszej formacji również przedstawiciele ONZ.

Zbiórka była również okazją do podziękowań. Komendant główny PSP za realizację zadań związanych z zabezpieczeniem Szczytu klimatycznego COP24, wyróżnił kilkudziesięciu strażaków Państwowej Straży Pożarnej z województwa śląskiego (w tym z powiatu lublinieckiego: bryg. Janusz Bulę – Komendanta Powiatowego, bryg. Jerzego Mrugała – dowódcę JRG oraz st. kpt. Michała Bregułę dowódcę zmiany) i małopolskiego. Decyzje o przyznaniu nagród finansowych wręczył w asyście śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Kleszczewskiego oraz małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Stanisława Nowaka. Wręczając nagrody podkreślił: „…To dla mnie zaszczyt, że mogłem się tutaj z Państwem spotkać i że w taki sposób będę mógł państwa uhonorować…”

Na zakończenie spotkania podziękował wszystkim biorącym udział w zabezpieczeniu szczytu klimatycznego COP 24 za ich zaangażowanie i postawę w służbie.

Zabezpieczenie 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz 14. sesji Konferencji Stron, będącej spotkaniem Stron Protokołu z Kioto było jednym z najpoważniejszych zadań jakie postawiono w 2018 r. przed Państwową Strażą Pożarną. W Konferencji wzięło udział ponad 30 tysięcy osób z prawie 200 krajów. Prace nad przygotowaniami do zabezpieczenia rozpoczęto na kilka miesięcy przed szczytem klimatycznym, były to liczne spotkania i ustalenia z  przedstawicielami służb i instytucji oraz ze sztabem bezpieczeństwa ONZ. Bardzo istotnym elementem przygotowania było przeprowadzenie prawie 300 kontroli prewencyjnych obiektów głównych wydarzeń oraz obiektów hotelowych dla uczestników COP24. Przygotowania operacyjne i prewencyjne zakończono cyklem ćwiczeń, których głównym celem było zapoznanie strażaków ze specyfiką obiektów i terenem konferencji, a także zasadami organizacji łączności radiowej i taktyką prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W ćwiczeniach i szkoleniach obejmujących różne scenariusze działań brały również udział służby i instytucje współdziałające w ramach zabezpieczenia COP24.

W celu skoordynowania działań podmiotów i służb zabezpieczających COP24, w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach utworzono Zintegrowane Stanowisko Dowodzenia, w którym przez cały czas pracowali przedstawiciele służb i instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcie.

W ramach powyższego stanowiska w dniach od 1 do 16 grudnia działał Sztab Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dowódcą operacji wojewódzkiej, szefem sztabu oraz oficerami odpowiedzialnymi między innymi za łączność, informatykę oraz analizę zagrożeń. Na potrzeby COP24 uruchomiono także dwa dodatkowe stanowiska pracy przy funkcjonującym w siedzibie KW PSP, stanowisku kierowania. W jego ramach dyżury pełnili również oficerowie prasowi.

Do zadań jednostek PSP i OSP w trakcie COP24  należało przede wszystkim zabezpieczenie operacyjne obiektów głównych, które stanowiły strefę eksterytorialną będącą w jurysdykcji ONZ. Przez całą dobę obszar ten był patrolowany przez strażaków PSP oraz kadetów z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, którzy w razie konieczności podejmowali natychmiastowe działania ratowniczo-gaśnicze. W bezpośrednim sąsiedztwie strefy eksterytorialnej rozlokowano zastępy ratowniczo-gaśnicze, stanowiące I rzut z możliwością natychmiastowego podjęcia działań po uzyskaniu zgody oficera bezpieczeństwa ONZ. W dyspozycji były także grupy specjalistyczne PSP oraz zastępy wyposażone w sprzęt do zdalnej detekcji wykrywania zagrożeń chemicznych, a także rozstawiono ciągi  do dekontaminacji. Strażacy realizowali także pozostałe podoperacje tj. zabezpieczenie przejazdu kolumn pojazdów ochranianych przez Służbę Ochrony Państwa oraz miejsca pobytu VIP-ów. Jednym z kluczowych wydarzeń w trakcie COP24 był „Marsz dla Klimatu”, który według informacji uzyskanych z Policji mógł nieść ze sobą spore zagrożenie. W związku z tym zaplanowano specjalne zabezpieczenie tego wydarzenia. Skierowano siły odwodowe oraz wzmocniono Sztab. Kierowanie działaniami przejął Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

We wszystkich działaniach związanych z zabezpieczeniem COP24 codziennie zaangażowanych było prawie 400 strażaków PSP i OSP z terenu całego województwa śląskiego, a także z województwa opolskiego i podkarpackiego. Łącznie w skali Polski codziennie w zabezpieczeniu COP24 brało udział ponad 800 ratowników. Niezależnie od sił i środków zaangażowanych w zabezpieczenie, strażacy w Katowicach jak i w całym województwie śląskim pełnili normalną służbę i zapewniali bezpieczeństwo mieszkańcom i gościom naszego regionu.

Materiał KW PSP w Katowicach 

Galeria:


 

Zdjęcia KW PSP w Katowicach