KONKURS PLASTYCZNY

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

wraz ze Starostą Lublinieckim,

który objął honorowy patronat nad konkursem,

zapraszają dzieci z przedszkoli naszego powiatu

                                       do udziału w IX Powiatowym Konkursie Plastycznym

                                                       „Strażak – przyjaciel dzieci”

                                                   w ramach akcji  ‘Kręci mnie bezpieczeństwo!’.

 

 

Regulamin

IX Powiatowego Konkursu Plastycznego

dla dzieci w wieku przedszkolnym

pod tytułem „Strażak –  przyjaciel dzieci”

 

1. Organizatorem konkursu jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu i objęty jest patronatem Starosty Lublinieckiego.

2. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka – ratownika, poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w życiu codziennym oraz kształtowanie właściwych postaw u dzieci.

3. Uczestnicy konkursu:  dzieci przedszkoli powiatu lublinieckiego w wieku 3 – 6 lat.
Uczestnicy startują w następujących kategoriach:

- I grupa: dzieci w wieku 5 – 6 lat (roczniki 2012 – 2013),

- II grupa: dzieci w wieku 3 – 4 lat (roczniki 2014 – 2015 i młodsze).

4. Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo z elementami kolażu. Nie będą uwzględniane prace z plasteliny i kompozycje przestrzenne.

Format prac konkursowych:  A4.

5. Do każdej pracy powinna zostać dołączona tabelka z danymi osobowymi (zał. nr 1) oraz podpisana przez opiekuna prawnego ‘Zgoda’ (załącznik nr 2).
Zgody nie dopinamy do pracy plastycznej.

6. Termin składania prac do 23 maja 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, ul. PCK 10.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2018 roku.

8. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Wybrane prace finałowe mogą być eksponowane w budynku Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu jak również zamieszczone na stronie internetowej www.straz-lubliniec.pl.

 

Załącznik nr 1

(WZÓR)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY IX KONKURS PLASTYCZNY

„STRAŻAK – PRZYJACIEL DZIECI”

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA  
ROK URODZENIA UCZESTNIKA  
NAZWA PRZEDSZKOLA  
ADRES PRZEDSZKOLA  
TELEFON KONTAKTOWY  

 

Załącznik nr 2

do  Regulaminu

IX Powiatowego Konkursu Plastycznego
dla dzieci w wieku przedszkolnym
pt.: „Strażak – przyjaciel dzieci”

 

……………………, ……………. 2019r.

Zgoda

Ja niżej podpisany/a, ……………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie,  przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu z siedzibą przy ul. PCK 10 w Lublińcu, danych osobowych mojego dziecka …………………………….. celem rozstrzygnięcia IX Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym pt.: „Strażak – przyjaciel dzieci”, organizowanego w maju 2019 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Równocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego i mojego dziecka …………………………………….. na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu  utrwalonego w ramach uczestnictwa w IX Powiatowym Konkursie Plastycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym pt.: „Strażak – przyjaciel dzieci” zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).

 

Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

 

……………………………………

(podpis rodzica/opiekuna)

 

Galeria: