APEL DO MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU LUBLINIECKIEGO

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLIŃCU ZWRACA UWAGĘ NA PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH MAGAZYNOWANIA, SKŁADOWANIA ORAZ ZBIORU PALNYCH PŁODÓW ROLNYCH

 

Podstawowe regulacje prawne w tym zakresie zawiera Rozdział 10 – Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.):

§ 42

 1. Magazynując słomę, siano bądź inne palne produkty roślinne w formie stert, stogów i brogów należy przestrzegać zasady, że maksymalna strefa pożarowa nie może przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.
 2. Ustawiając sterty, stogi i brogi należy zachować co najmniej następujące odległości:
 • od budynków wykonanych z materiałów:
 1. palnych (drewniane szopy, stodoły, domki letniskowe) – 30 m,
 2. niepalnych i o pokryci co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
 • od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
 • od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
 • od lasów i terenów zalesionych – 100 m;
 • między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.
 1. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonywać i utrzymywać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
 2. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

 § 43

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Powyższe wykroczenie jest zagrożone karą aresztu, grzywny albo kara nagany – art. 82. § 4 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911).

 

Ponadto w § 41 zawarto wskazania dotyczące zbioru, transportu i składowania płodów rolnych:

-    należy stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi podczas eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;

-    należy stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; a minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;

-    silniki spalinowe ustawiać na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej (szopy, stodoły);

-    zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

-    zapewniać możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

-    niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, przechowywać w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

-    miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania wyposażyć w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

 

Zgodnie z przepisami na każde 100 m2 powierzchni powinno przypadać 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego. Jeśli wiec powierzchnia omłotów (sterty oraz miejsce, gdzie stoją maszyny) zajmuje 300 m2 (10 m x 30 m), to trzeba mieć gaśnicę o pojemności co najmniej 6 kg proszku ABC lub 9 l roztworu gaśniczego w gaśnicy płynowej (pianowej).

Niezależnie od wymaganych gaśnic, miejsce omłotów musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób.

Zabrania się palenia tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu.

Zabrania się używania otwartego ognia i palenia tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

 

PAMIĘTAJMY, że „przepisy wielkościowo-odległościowe to kompromis między potencjalnymi stratami a wygodą. Nie warto dla niej poświęcać bezpieczeństwa” („Przegląd pożarniczy, czerwiec 2019”) – niestety przekonujemy się o tym dopiero podczas pożarów, stanowiących ogromne zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

 

Galeria:


 

Zdjęcia: asp. sztab. Michał Kamiński, KP PSP w Lublińcu