W dniu 21.04 2015 roku odbyły się Ćwiczenia Sztabu Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W ćwiczeniach brali udział członkowie sztabu oraz pracownicy zespołu. Głównym celem ćwiczeń było przygotowanie poszczególnych zespołów wchodzących w skład sztabu do realizacji swoich zadań na wypadek pożaru w obiekcie pałacowym. W trakcie ćwiczeń wypracowano wspólnie zasady postepowania podczas tego typu zdarzeń oraz sformułowano wnioski do dalszej realizacji.

W dniu 22.04 2015 roku odbyły się wspólne ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Nr 7 "Lubliniec" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, Sztabu Komendanta Powiatowego PSP oraz pracowników Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” pod kryptonimem „Śląsk 2015”. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na obiekcie pałacowym, który jest siedzibą zespołu. W ćwiczeniach udział brały następujące jednostki OSP: Solarnia, Ciasna, Sieraków, Woźniki, Łagiewniki Wlk., Kamienica Śląska, Koszęcin, Gwoździany, Sadów, Strzebiń, Kochcice, Kochanowice, Psary oraz jednostki wspomagające z terenu gminy Koszęcin tj OSP Rusinowice , OSP Cieszowa, OSP Wierzbie.

Przebieg ćwiczenia - założenia:

W wyniku zaprószenia ognia w pomieszczeniu przygotowalni posiłków, na parterze budynku, dochodzi do rozprzestrzenienia się zadymienia na całe lewe skrzydło obiektu. Dowódca kompanii WOO dokonuje rozpoznania w trakcie którego otrzymuje informację od pracownika odpowiedzialnego za ewakuację że brakuje 3 osób personelu.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu po otrzymaniu  informacji o sytuacji dysponuje na miejsce zdarzenia wskazane przez Kierującego działaniem ratowniczym ( dowodzącego akcją) zastępy państwowej straży pożarnej oraz zastępy ochotniczych straży pożarnych z powiatu lublinieckiego wchodzące w skład Kompanii Gaśniczej Nr 7 "Lubliniec" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Głównym zadaniem jest ugaszenie pożaru i niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się na pozostała część pałacu oraz ewakuacja osób poszkodowanych i udzielenie im  przez strażaków kwalifikowanej pierwszej. 

Dla zapewnienia  niezbędnej ilości wody do celów gaśniczych zorganizowane zostało zaopatrzenie wodne w oparciu o wewnętrzną sieć hydrantową z oraz przećwiczone zostanie  przepompowywanie i dowożenie wody ze zbiornik będącego na terenie parku.

 Dalszy etap ćwiczeń zakładał że kierujący działaniem ratowniczym  otrzymuje informację, że w prawym skrzydle obiektu w wyniku podpalenia w pomieszczeniu gospodarczym kostiumerii również powstał pożar, w wyniku którego dochodzi do zadymienia także i tej części obiektu. Zachodzi konieczność ewakuacji trójki gości hotelowych ze strefy zadymionej, w tym przy pomocy podnośnika hydraulicznego oraz udzielnie im niezbędnej pomocy medycznej.

            Kompania wykonała prawidłowo zaplanowane założenia. Strażacy
z zaangażowaniem i w sposób odpowiedzialny wykonywali powierzone im zadania. Należy pamiętać, że wymaga to dyscypliny w realizacji poszczególnych zadań , co należy stale ćwiczyć podczas kolejnych ćwiczeń gminnych i powiatowych. Zastępy strażaków były  odpowiednio wyposażona w sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie.  

Główne cele do zrealizowania podczas ćwiczeń

 • doskonalenie współpracy pomiędzy funkcjonariuszami PSP a pracownikami ZP i T Śląsk;
 • doskonalenie rutynowych czynności podczas podstawowych rozwinięć bojowych;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania dowódców i strażaków podczas działań gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach zabytkowych;
 • wypracowanie skutecznych metod gaszenia tego typu obiektów;
 • sprawdzenie stanu technicznego, wyposażenia i dokumentacji pojazdów wchodzących w skład Kompanii Gaśniczej nr 7 Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego;
 • ocena działania funkcyjnych w zakresie podejmowania decyzji;
 • doskonalenie umiejętności obsługi pomp oraz budowy linii wężowych;
 • sprawdzenie możliwości i zasad współdziałania jednostek w związkach taktycznych;
 • sprawdzenie efektywności alarmowania przez Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej poszczególnych zastępów biorących udział w ćwiczeniach;
 • sprawdzenie zaopatrzenia kwatermistrzowskiego;
 • sprawdzenie zasad współpracy z mediami w przekazywaniu informacji z terenu akcji;
 • doskonalenie umiejętności organizacji punktu czerpania wody, organizacji zasilania;

Nadrzędnym celem ćwiczeń było sprawdzenie oraz doskonalenia współdziałania poszczególnych zastępów wchodzących w skład kompanii. Doskonalono również metody skutecznego współdziałania  pomiędzy zespołami wchodzącymi w skład sztabu komendanta, pracownikami ZP i T  a zastępami uczestniczącymi w ćwiczeniach, podczas pożarów
w obiektach zabytkowych.

Na miejsce ćwiczenia przybyli między innymi: wójt gminy Koszęcin, przedstawiciele radia prasy lokalnej, grupa operacyjna Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.