23 października 2019 r. zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Śląska Komenda Wojewódzka PSP, zorganizowała praktyczne ćwiczenia z rozwinięć układów pompowo-wężowych podczas dostarczania wody na duże odległości. Ćwiczenia odbyły się na terenie Nadleśnictwa Lubliniec.

W ww. przedsięwzięciu udział wzięło 10 zastępów ratowniczo-gaśniczych z województwa śląskiego, tj. Lublińca, Będzina, Częstochowy, Koniecpola, Kłobucka, Myszkowa, Sosnowca oraz Zawiercia.

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

Lublinieccy policjanci wraz ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przypominają o obowiązku umieszczania na posesji lub w jej obrębie numeru porządkowego, który musi być dobrze widoczny. Tabliczka z numerem na ścianie domu czy płocie posesji to rzecz niewielka, ale w skrajnych przypadkach może uratować życie.

To kolejny apel funkcjonariuszy służb codziennie ratujących nasze życie, zdrowie i mienie, gdyż problemem niewłaściwego lub niepełnego oznakowania budynków w znaczny sposób utrudnia niesienie pomocy w sytuacjach kryzysowych. W ramach aktualnie prowadzonych planów priorytetowych Policjanci kontrolują prawidłowość oznakowania budynków na terenie swoich dzielnic. W razie stwierdzonych nieprawidłowości, dzielnicowi przeprowadzają rozmowy z mieszkańcami tłumacząc, jak ważne jest prawidłowe oznakowanie budynków.
Często niestety zdarza się, że brak prawidłowego oznakowania budynków bardzo utrudnia czynności służbom ratującym nasze zdrowie i życie wydłużając czas dojazdu na miejsce Policji, Straży Pożarnej czy Pogotowia Ratunkowego.

Pamiętajmy!
Numer na ścianie domu czy płocie to rzecz niewielka, ale w skrajnych przypadkach może uratować nam życie.

Opracowanie: mł. asp. Michał Sklarczyk, KP Policji w Lublińcu

                      st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2019-2020

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Pobierz powyższe ulotki w dużej rozdzielczości (A4 300 pkt/cal) – naciśnij prawy przycisk myszy na linku i z menu kontekstowego wybierz „Zapisz element docelowy jako...”:

Czad oszukuje zmysły

Te objawy moga swiadczyc o obecnosci tlenku wegla.jpg

W_Polsce_corocznie_powstaje_ponad_150000_pozarow_co_piaty_z_nich_powstaje_w_domach.jpg

NIGDY_NIE_GAS_tluszczu_i_oleju_WODA.jpg

Więcej materiałów na temat kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" znajduje się na stronie Komendy Głównej PSP

 

Statystyka zatruć tlenkiem węgla  w sezonie grzewczym /październik-marzec/ 2018 - 2019 w woj.śląskim:

 • liczba zdarzeń - 2.131 (w tym 986 pożarów)
 • liczba osób poszkodowanych (podtrutych) - 597 (w tym dzieci 178)
 • ofiary śmiertelne - 11, w tym 1 w pożarze

Najwięcej poszkodowanych w sezonie 2018/2019 odnotowano w:  

 • Bytom - 74 osób (w tym 25 dzieci)
 • pow. bielski - 47 (w tym 12 dzieci), 3 ofiary śmiertelne
 • pow. gliwicki - 42 (w tym 15 dzieci)
 • Katowice - 39 osób (w tym 10 dzieci), 2 ofiary śmiertelne
 • pow. częstochowski – 37 osób (w tym 4 dzieci)

Statystyka zatruć tlenkiem węgla /październik-marzec/ w latach 2007 - 2018 w woj.śląskim:

 • 2007/2008 rok – liczba zatruć 388 (w tym 32 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2008/2009 rok – liczba zatruć 395 (w tym 47 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2009/2010 rok – liczba zatruć 388 (w tym 32 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2010/2011 rok – liczba zatruć 454 ( w tym 21 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2011/2012 - liczba zatruć 706 ( w tym 29 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2012/2013 – liczba zatruć 695 (w tym 27 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2013/2014 - liczba zatruć 654 ( w tym 9 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2014/2015 - liczb zatruć 654 ( w tym 7 ze skutkiem śmiertelnym)
 • 2015/2016 - liczba zatruć 755 ( w tym 14 ze skutkiem śmiertelnym) l.zdarzeń - 2.170
 • 2016/2017 - liczba zatruć 904 ( w tym 13 ze skutkiem śmiertelnym) l. zdarzeń - 2.556
 • 2017/2018 - liczba zatruć 871  ( w tym 13 ze skutkiem śmiertelnym) liczba zdarzeń - 2.350

Opracowanie: Gabinet Komendanta Głównego, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP  oraz KW PSP w Katowicach

 

 

5 października 2019 roku na Bulwarze Grotowskiego w Lublińcu odbyła się uroczystość przekazania z KP PSP w Lublińcu dla OSP w Lublińcu i poświęcenia samochodu ratowniczo – gaśniczego JELCZ 422 010 GCBA 5/32 o napędzie szosowym.

Samochód Jelcz 422 wyposażony w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów z dodatkowym zbiornikiem 500 litrów ne środka pianotwórczego, z wbudowaną dwuzakresową autopompą Rosenbauer o wydajności nominalnej 3200 l/min, został wprowadzony do podziału bojowego komendy powiatowej PSP w Lublińcu 1 maja 1997 roku.

Po uroczystym poświęceniu, przez Kapelana Parafii Wojskowej JWK Lubliniec – ks. kpt. Przemysława Tur, i przekazaniu kluczyków do pojazdu, dla druhów zaangażowanych w służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej przyznano okolicznościowe wyróżnienia. Odznakę honorową za zasługi na rzecz województwa śląskiego odebrali: dh Jan Malitowski, dh Marian Malitowski oraz dh Mateusz Kmieć. Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP przyznało odznaki Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w składzie: dh Wiktoria Mańka, dh Natalia Matusek, dh Patrycja Matusek oraz dh Wiktoria Telesińska.

Okolicznościowe podziękowania odebrali również zaproszeni goście.

W uroczystości udział wzięli między innymi:

 • Poseł na Sejm RP Andrzej GAWRON;
 • Burmistrz Miasta Lublińca - Edward MANIURA;
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu - bryg. Artur SZYMANEK;
 • I Zastępca Komendanta Policji w Lublińcu - podinsp. Jacek SIWIASZCZYK;
 • Kapelan Parafii Wojskowej JWK Lubliniec – ks. kpt. Przemysław TUR;
 • Dyrektor Biura Poselskiego Posła Andrzeja Gawrona – Dawid SMOL;
 • Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Lublińcu – Czesław GANSINIEC;
 • Prezes OSP Tanina – dh Radosław SĘK;
 • Prezes OSP Kamienica Śląska – dh Ryszard RAUCHUT;
 • Prezes OSP Boronów – dh Bogdan BROL

 

Zaproszeni goście, w swoich wystąpieniach, zgodnie podkreślali nie tylko słuszność decyzji o przekazaniu pojazdu dla lublinieckich ochotników ale też nieocenioną rolę strażaków w przeciwdziałaniu zagrożeniom w skali całego powiatu.

Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron wyraził nadzieję, że samochód ratowniczo-gaśniczy wpłynie na poczucie bezpieczeństwa wśród samych mieszkańców, Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura podkreślił ogromną wagę młodych ludzi w kształtowaniu jednostki, a zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu bryg. Artur Szymanek, obok podziękowań i gratulacji złożonych członkom OSP Lubliniec, odczytał skierowany do druhów list Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

W dniu 01 października 2019 roku odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka – aspiranta Adama KACZMARCZYKA odchodzącego na emeryturę. Służbę w Straży Pożarnej w Lublińcu rozpoczął w dniu 09 czerwca 1997 roku. Służbę zakończył 30 września br. na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego. W imieniu swoim oraz całej załogi podziękowania za wzorową służbę złożył Komendant Powiatowy bryg. Janusz BULA. Odchodzący na emeryturę strażak odebrał również wiele serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności i powodzenia od kolegów oraz otrzymał okolicznościowy upominek.

W poniedziałek, 30 września 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży w Lublińcu zawarte zostało POROZUMIENIE w sprawie włączenia wojskowej straży pożarnej Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Porozumienie podpisali bryg. Janusz BULA komendant powiatowy PSP w Lublińcu, płk. Michał STRZELECKI dowódca Jednostki Wojskowej  Komandosów w Lublińcu oraz ppłk. Mariusz GŁĘBICKI szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krakowie.

Porozumienie jest pierwszym krokiem w kierunku włączenie sił i środków wojskowej ochrony przeciwpożarowej w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu lublinieckiego. Na podstawie stosownego Wniosku ostateczną decyzję podejmie Komendant Główny PSP.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

W dniu 22 września 2019 roku w miejscowości Koszęcin na boisku sportowym „LKS ŚLĄSK” rozegrano XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek OSP powiatu lublinieckiego.

Organizatorami zawodów byli:
Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu
Starosta Lubliniecki
Wójt Gminy Koszęcin