1 sierpnia 2020 roku, punktualnie o godzinie 17.00. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zorganizowano uroczystą zbiórkę, podczas której uruchomiono sygnały świetlne i dźwiękowe w pojazdach pożarniczych. Ponadto we wszystkich gminach powiatu lublinieckiego uruchomione zostały syreny alarmowe (dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu). W ten sposób strażacy upamiętnili 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Opracował: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

 

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”.

wytyczne MSWiA dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - pobierz plik pdf.

Opracowanie i zdjęcie: MSWiA

 

 

W drugiej turze „Bitwy o wozy” w każdym z byłych 49 województw, wg. stanu granic województw na dzień 31.12.1998 roku, gmina do 20 tys. mieszkańców, z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich, otrzyma wóz strażacki.

Więcej informacji:

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Bitwa-o-wozy-%EF%BF%BD-druga-tura/idn:37814

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

10 czerwca 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu odbył się uroczysty apel z okazji złożenia ślubowania nowego strażaka przyjętego do służby w dniu 01.06.2020 roku.

Ślubowanie jest uroczystym i wymownym aktem w służbie pożarniczej. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej postanawia, że podejmujący służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie zgodnie z treścią roty ślubowania:

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych, ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

 

Ślubowanie złożyła:

 • str. Halina KORKUS

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu st. bryg. Janusz BULA, który po podpisaniu Aktu ślubowania pogratulował adeptce pożarnictwa pozytywnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego oraz życzył powodzenia w służbie.

 

Podczas uroczystego apelu zostały również wręczone odznaki, medale oraz dyplom za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Aktów dekoracji dokonali komendant powiatowy PSP w Lublińcu st. bryg. Janusz BULA oraz Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dh Krzysztof STRZODA

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniem nr 10 z dnia 30 kwietnia 2020 r. nadał Brązowe Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej następującym strażakom:

 • asp. sztab. Michał KAMIŃSKI - zastępca dowódcy zmiany;
 • st. ogn. Marcin BRYŁKA - starszy ratownik kierowca.

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą nr 1 z dnia 17 lutego 2020 r. nadało Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • asp. Michał ZIAJA
 • st. ogn. Piotr KULIG


Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił "Dyplomem za wzorowa postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych" st. asp. Grzegorza PŁONKĘ.

 

Wszystkim odznaczonym GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów i powodzenia w służbie!

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

 

Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA. Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. – powiedział szef MSWiA.

 Projekt wprowadza prawo funkcjonariuszy do świadczenia motywacyjnego. Jeśli funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie lub po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatek motywacyjny będzie powszechny. Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

 Ochrona prawna funkcjonariuszy, zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 Regulujemy też na zasadach bardzo korzystnych dla funkcjonariuszy sprawę ekwiwalentu za zaległe urlopy. Proponujemy również cały szereg rozwiązań odnoszących się do ich ochrony prawnej – powiedział minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Zmienione zostaną również zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

 Dodatkowe zmiany wynikające z ustawy

 Projekt ustawy przyjęty przez rząd zmienia i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Wzmacnia również prawa funkcjonariuszy, przykładowo funkcjonariusz będzie mógł wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

 Ujednolicone zostaną także przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach mundurowych. Szczegółowo określone zostaną warunki otrzymywania wyżywienia oraz wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie.

źródło: MSWiA 

 

 

30 kwietnia 2020 roku, w KP PSP w Lublińcu, odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka – starszego ogniomistrza Marka SZYSZKA odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne, który służbę w Straży Pożarnej rozpoczął 1 lipca 1998 roku w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, a 1 stycznia 1999 roku został oddelegowany do Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu, w której pełnił służbę do końca kwietnia 2020 roku.

Minister Spraw Wewnętrznych za szczególne zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej wyróżnił w 2015 roku st. ogn. Marka Szyszka "Brązową odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej." Natomiast za działalność w strukturach OSP w 2017 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP uhonorował starszego ogniomistrza "Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa".

St. ogn. Marek Szyszka służbę zakończył 30 kwietnia br. na stanowisku operatora sprzętu specjalnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

W imieniu swoim oraz całej załogi podziękowania za wzorową służbę złożył komendant powiatowy bryg. Janusz BULA. Odchodzący na emeryturę strażak odebrał również wiele serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności i powodzenia od kolegów oraz otrzymał okolicznościowy upominek.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

4 maja 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa w lublinieckiej komendzie PSP nie przeprowadzono wielkich uroczystości z udziałem zaproszonych gości.

O godz. 8.30 przeprowadzono krótki, doniosły apel, podczas którego m.in. odczytano stosowne wyciągi z rozkazów personalnych o awansach na wyższe stopnie i stanowiska służbowe oraz list z życzeniami od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja DUDY skierowany do strażaków z okazji Dnia Strażaka.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi z dnia 28 kwietnia 2020 r. nadał z dniem 4 maja br. wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim

 

 

Stopnień starszego brygadiera otrzymał:

 • bryg. Janusz BULA - komendant powiatowy PSP w Lublińcu

Stopień młodszego kapitana otrzymali:

 • asp. Paweł GAJOWSKI
 • asp. Adrian DUDEK
 • st. ogn. Elżbieta KOŁTUŃSKA

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 15 kwietnia 2020 r. nadał z dniem 4 maja br. wyższe stopnie służbowe w korpusie aspiranckim

Stopień aspiranta otrzymała:

 • mł. asp. Jolanta KISOW-DZIEMBALA

 

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach rozkazem personalnym z dnia 27 marca 2020 r. nadał z dniem 4 maja br. wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim

Stopnień starszego ogniomistrza otrzymali:

 • ogn. Marcin BRYŁKA
 • ogn. Piotr GROBARA
 • ogn. Piotr KULIG
 • ogn. Damian MAGDZIŃSKI

Stopnień ogniomistrza otrzymali:

 • mł. ogn. Maciej DODAT
 • mł. ogn. Sebastian KANDZIA
 • mł. ogn. Michał WALASIK

Stopnień młodszego ogniomistrza otrzymali:

 • st. sekc. Mariusz CHMURAK
 • st. sekc. Adrian ŚLEZIONA

Stopnień starszego sekcyjnego otrzymali:

 • sekc. Marcin BOLA
 • sekc. Rafał GAJOWSKI
 • sekc. Paweł ULFIK

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu Rozkazem Personalnym z dnia 15 kwietnia 2020 r. nadał z dniem 4 maja br. wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych

Stopień starszego strażaka otrzymali:

 • str. Kamil DRYNDA
 • str. Adrian MAJER
 • str. Bartosz STOLARSKI

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, nagrodą pieniężną, wyróżnił st. kpt. Wojciecha KWAPIEŃ.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu Decyzjami z dnia 23 kwietnia 2020 r. mianował

Na stanowisko zastępca dowódcy zmiany:

 • asp. sztab. Michał KAMIŃSKI
 • asp. sztab. Damian PIĄTEK
 • asp. sztab. Rafał JĘDRYKA

Na stanowisko starszy technik sztabowy:

 • st. ogn. Paweł GÓRNIAK

Na stanowisko dyżurny stanowiska kierowania:

 • sekc. Rafał GAJOWSKI

 

Na zakończenie uroczystego apelu komendant powiatowy PSP w Lublińcu st. bryg. Janusz BULA w swoim wystąpieniu pogratulował strażakom otrzymanych wyróżnień i awansów, dziękując za całoroczną służbę, złożył również życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności funkcjonariuszom oraz ich rodzinom.

 

W godzinach popołudniowych, w kościele Parafii Wojskowej bł. Piotra Jerzego Frassati w Lublińcu odbyła się Msza Święta w intencji strażaków. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także druhowie z ochotniczej i Wojskowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

na okoliczność Dnia Strażaka, członkowie jednostek przyjęli życzenia i gratulacje od Posła Ziemi Lublinieckiej - Andrzeja Gawrona oraz Józefa Korpaka, sekretarza Miasta Lublińca - reprezentującego Burmistrza Edwarda Maniurę.

„Ta eucharystia jest dziękczynieniem za waszą służbę, serca i wielkie oddanie” - mówił w trakcie mszy ks. kpt. Przemysław Tur, proboszcz Parafii Wojskowej w Lublińcu.

Po zakończeniu mszy zostały rozdane wyróżnienia za zasługi w pełnionej służbie - Poseł Andrzej Gawron oraz komendant powiatowy PSP w Lublińcu st. bryg. Janusz Bula wyróżnieni zostali Medalem w Służbie Bogu i Ojczyźnie, przyznanym na podstawie dekretu biskupa polowego bp gen. bryg. Józefa Guzdka z dnia 19 października 2018 roku.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

                       Julian Werner, lubliniecki.pl